Algemene voorwaarden

Download de Vervoers Voorwaarden via onderstaande button.
Download hier de Vervoers Voorwaarden

KoKoGo Ballonvaarten Algemene Vervoers Voorwaarden

KoKoGo Ballonvaarten statutair gevestigd in Schijndel Kamer van koophandel Oost- Brabant 62263765

ARTIKEL 1. DEFINITIES
CLIENT de natuurlijke of rechtspersoon waarmee KoKoGo Ballonvaarten een overeenkomst heeft gesloten.
Contractsvoorwaarden zijn de voorwaarden zoals opgenomen in of gevoegd bij de voucher, welke verwijzen naar enkele van deze algemene vervoersvoorwaarden en naar mededelingen.
PASSAGIER is iedere persoon, met uitzondering van de bemanningsleden, die met toestemming van vervoerder in een heteluchtballon vervoerd wordt of vervoerd zal worden.
TARIEFSVOORWAARDEN zijn de regelingen en voorwaarden welke van toepassing zijn op een bepaald normaal of speciaal tarief zoals vastgesteld door vervoerder of de vervoersvoorwaarden
VOUCHER is het document met het opschrift “Passenger voucher” uitgegeven door of namens vervoerder en waarvan bepaalde voorwaarden van de overeenkomst, mededelingen deel uitmaken.
VERVOER is het vervoer van passagiers en/ of bagage per heteluchtballon, kosteloos of tegen betaling, met inbegrip van daarmee samenhangende vervoersdiensten.
VERVOERDER omvat KoKoGo Ballonvaarten en de luchtvervoerder, niet zijnde KoKoGo Ballonvaarten die de voucher uitgeeft en alle luchtvervoerders die op grond van dat voucher de passagier vervoeren of zich verplichten te vervoeren, of zich verplichten andere diensten te verrichten die betrekking hebben op dergelijk vervoer.
Het zinsverband van deze voorwaarden geeft aan welke vervoerder(s) bedoeld wordt(den).

ARTIKEL 2. TOEPASSINGSGEBIED
1. Algemeen
(a) Deze voorwaarden zijn de vervoersvoorwaarden van KoKoGo Ballonvaartenwaar in de voucher naar verwezen wordt. De vervoersvoorwaarden zijn van toepassing op passagiers die ballonvaren, op grond van een voucher waarop KoKoGo Ballonvaartenis aangegeven als de vervoerder. Ze zijn van toepassing op al het vervoer van passagiers en bagage en op de levering van diensten, verricht door vervoerder tegen betaling. Tenzij anders overeengekomen zijn deze voorwaarden ook van toepassing op kosteloos vervoer. Deze voorwaarden hebben voorrang op de “Voorwaarden van de overeenkomt” in de voucher. Vervoer tegen speciale tarieven kan mede zijn onderworpen aan speciale voorwaarden en/ of tariefsvoorwaarden welke voorrang hebben op deze vervoersvoorwaarden.
De algemene vervoers voorwaarden zijn van toepassing tenzij schriftelijk één of meer van deze bepalingen voor een bepaald geval niet van toepassing worden verklaard of gewijzigd.
(b) Indien ook de cliënt bij het tot stand komen van de overeenkomst heeft verwezen naar zijn Algemene Voorwaarden prevaleren onderhavige voorwaarden boven die van de cliënt.
Alle vervoer is onderworpen aan de algemene vervoersvoorwaarden en tariefsvoorwaarden van vervoerder die van kracht zijn op de dag waarop de voucher is uitgegeven of, indien deze dag niet vastgesteld kan worden, op de dag van aanvang van het vervoer zoals aangegeven op de voucher.

ARTIKEL 3. VOUCHERS
1. Voucher begin van bewijs van vervoersovereenkomst
De voucher vormt begin van bewijs van de vervoersovereenkomst tussen vervoerder en de passagier wiens naam op de voucher vermeld staat.
2. Voorwaarden voor geldige vouchers
Een voucher zal slechts worden uitgegeven na betaling van het toepasselijke tarief of nadat een door vervoerder vastgestelde betalingsregeling is nagekomen.
Aanspraak op vervoer bestaat slechts op vertoon van een geldig voucher. Voorts bestaat geen aanspraak op vervoer indien het getoonde voucher beschadigd is of wijzigingen vertoont die niet door KoKoGo Ballonvaarten of diens bevoegde agent zijn aangebracht.
3. Onregelmatigheden aan vouchers; verloren of gestolen vouchers
In geval van verlies, diefstal of gehele of gedeeltelijke beschadiging van een voucher, is de passagier die niettemin de vaart wil maken verplicht daarvoor een nieuw voucher te kopen. Vervoerder kan echter besluiten een dergelijk voucher te vervangen door een nieuw voucher uit te geven.
4. Voucher niet overdraagbaar
Een voucher is niet overdraagbaar. Indien een voucher door een ander dan de rechthebbende wordt getoond ter verkrijging van vervoer of restitutie, zal vervoerder niet aansprakelijk zijn jegens deze rechthebbende indien het vervoer of de restitutie te goeder trouw is verschaft aan de persoon die de voucher heeft getoond. Vervoerder heeft het recht van een passagier te verlangen dat hij zichzelf identificeert.
5. Geldigheidsduur
Een voucher dat is uitgegeven tegen het normale tarief geeft recht op vervoer voor een periode van twee jaar vanaf de datum van afgifte of. Een voucher dat is uitgegeven tegen een speciaal tarief is slechts geldig voor de periode en afhankelijk van de voorwaarden zoals aangegeven door vervoerder in zijn tariefsvoorwaarden.
6. Verlenging van de geldigheidsduur
Indien een passagier verhinderd is te reizen binnen de geldigheidsduur van de voucher omdat vervoerder:
(a) niet in staat is om plaats op de vaart te verschaffen op het moment dat de passagier om reservering verzoekt;
(b) de vaart waarop de passagier een reservering heeft annuleert;
(c) niet in staat is de gereserveerde en reeds bevestigde plaats aan te bieden, zal de geldigheidsduur van de voucher van die passagier verlengd worden tot de eerstvolgende vaart van vervoerder waarop een plaats voor de passagier beschikbaar is.
7. Afgifte van vouchers
De vouchers dienen voor aanvang van de vaart aan KoKoGo Ballonvaarten te worden overhandigd.
8. Dienstverlening
Iedere voucher zal geaccepteerd worden voor vervoer op de datum en voor de vaart waarvoor accommodatie is gereserveerd. Indien vaartcoupons zijn uitgegeven zonder dat deze een reservering bevatten zal op aanvraag een plaats gereserveerd worden, met inachtneming van de tariefsvoorwaarden en de beschikbaarheid van plaats op de betreffende vaart.
9. Reserveringsvoorwaarden
(a) Reserveringen zijn niet bevestigd tot ze zijn geregistreerd als “geaccepteerd” in het reserveringssysteem van vervoerder of zijn bevoegde agent.
(b) Aan speciale tarieven kunnen voorwaarden verbonden zijn die het recht van de passagier op wijziging of annulering van reserveringen, beperken of uitsluiten.
(c) orderbevestiging
Indien een schriftelijke orderbevestiging mocht afwijken van de mondeling met de opdrachtgever besproken en opgegeven opdracht, dan wordt de opdrachtgever geacht met de afwijking accoord te gaan, indien hij niet binnen vijf werkdagen na dagtekening van de orderbevestiging ons heeft medegedeeld niet met de afwijking accoord te gaan.
10. Uiterste datum van uitgifte vouchers
Indien een passagier het verkrijgen van een voucher voor zijn reservering niet verzekerd heeft binnen de door vervoerder vastgestelde tijdslimiet, kan vervoerder de reservering annuleren zonder voorafgaand bericht.
11 annuleringen
(a) Indien de cliënt de reservering annuleert tot uiterlijk 14 dagen voor de geplande ballonvaart is de cliënt over de voor de opdracht overeengekomen kosten een bedrag van 10% verschuldigd.
(b) In geval van annulering van de reservering binnen 14 dagen voor de geplande ballonvaart is de cliënt het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd.
(c) De cliënt kan tot 14 dagen voor de geplande ballonvaart de datum hiervan wijzigen. De kosten hiervan bedragen maximaal € 25,- per passagier per wijziging.
(d) indien een cliënt een voor hem gereserveerde plaats onbenut laat is de cliënt het gehele overeengekomen bedrag verschuldigd.
12. Persoonsgegevens
Voor zover het toepasselijke recht dit toestaat, machtigt de passagier vervoerder om alle persoonsgegevens te bewaren die aan vervoerder of zijn bevoegde agent zijn verstrekt, voor het reserveren van vervoer, het verkrijgen van aanverwante diensten, het onderzoeken en voorkomen van voucherfraude alsmede om deze persoonsgegevens aan overheidsautoriteiten te verstrekken. Voorts is vervoerder bevoegd om deze gegevens voor bovengenoemde doeleinden door te geven aan zijn eigen vestigingen, zijn bevoegde agenten, andere vervoerders, leveranciers van aanverwante diensten of overheidsautoriteiten, in welk land zij ook gevestigd mogen zijn.

ARTIKEL 4. TARIEVEN en toeslagen
1. Algemeen
Tarieven hebben uitsluitend betrekking op het vervoer van de plaats van vertrek naar de landingsplaats. In de tarieven is normaal gesproken het grondvervoer tussen de landingsplaatsplaats en plaats van vertrek niet inbegrepen. Vervoerder kan echter, naar eigen inzicht, kosteloos in dergelijk vervoer voorzien.
2. Toepasselijke tarieven
De toepasselijke tarieven zijn de tarieven die door of namens vervoerder zijn gepubliceerd of, indien niet aldus gepubliceerd, zijn berekend in overeenstemming met de tariefsvoorwaarden van vervoerder voor de vaart zoals aangegeven op de voucher
3. aanbiedingen
Alle door KoKoGo Ballonvaarten gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden voor een periode van 14 dagen. Wanneer binnen die termijn een aanbieding niet is geaccepteerd is KoKoGo Ballonvaarten gerechtigd de reeds gedane aanbieding in te trekken of te wijzigen. Mondelinge toezeggingen binden ons niet, tenzij schriftelijke bevestiging heeft plaats gevonden.
4. Btw.
Prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
5. toeslagen
Indien de kostprijs van de uitvoering van de opdracht door welke al dan niet voorziene oorzaak dan ook mocht stijgen, dan zijn wij gerechtigd deze verhoging door te berekenen, tenzij anders is overeengekomen. In dit geval heeft de cliënt het recht de overeenkomst te annuleren.
6. Valuta
Voor zover het toepasselijke recht dit toestaat, kunnen tarieven voldaan worden in iedere voor vervoerder aanvaardbare munteenheid. Indien betaling plaatsvindt in een andere munteenheid dan die waarin het tarief in het land van betaling is gepubliceerd, zal de wisselkoers voor een dergelijke betaling de aankoopkoers van de bank zijn, die vervoerder in dit verband gebruikt op de dag dat de voucher wordt uitgegeven.

Artikel 5. Betaling en incasso
1. Betaling van de ballonvaart geschiedt vooraf, tenzij anders aangegeven.
2. Indien wordt overeengekomen dat betaling van de ballonvaart achteraf zal plaatsvinden, dient dit te geschieden binnen veertien dagen na de factuurdatum zonder korting of beroep op compensatie.
3. Wij hebben het recht bij niet, of niet-tijdige betaling de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden.
4. Bij niet of niet-tijdige voldoening van een factuur is de cliënt sedert de vervaldag een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand van het totale bedrag der factuur waarbij een gedeelte van een maand berekend wordt als een volle maand. Betalingen komen eerst in mindering op de verschuldigde rente.
5. Wij zijn voorts gerechtigd buiten de hoofdsom en de vertragingsrente van de cliënt te vorderen alle incasso kosten, die door niet-betaling zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke, als de buitengerechtelijke, waaronder de kosten van juridische bijstand door derden. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van € 125,- een en ander zonder dat voorafgaande sommatie is vereist.

ARTIKEL 6. RESTITUTIES
1. Algemeen
(a) Indien, op verzoek van de passagier of door vervoerder zelf het vervoer niet in overeenstemming met de vervoersovereenkomst wordt verricht, zal vervoerder restitutie voor het ongebruikte voucher in overeenstemming met de volgende paragrafen van dit artikel alsmede de relevante tariefsvoorwaarden.
(b) (1) Behoudens het verder in deze paragraaf bepaalde, heeft vervoerder het recht om restitutie te verlenen aan hetzij de in de voucher vermelde persoon, hetzij de persoon die de voucher betaald heeft. Vervoerder behoudt zich echter te allen tijde het recht voor om uitsluitend restitutie te verlenen aan de persoon die oorspronkelijk voor de voucher betaald heeft.
(2) Indien een voucher door een ander betaald is dan de passagier wiens naam in de voucher vermeld staat en vervoerder op de voucher heeft aangegeven dat restitutie aan beperkingen onderhevig is, zal vervoerder uitsluitend restitutie geven aan de persoon die de voucher betaalt, dan wel op diens aanwijzing.
(3) Behalve in het geval van gestolen of verloren vouchers, zullen restituties slechts verleend worden tegen afgifte aan vervoerder van de vouchers
(4) Restitutie, die verleend is aan een persoon die vouchers heeft afgegeven en zich voordoet als de persoon aan wie restitutie kan worden verleend in de zin van de subparagrafen (a) of (b) van deze paragraaf, zal worden beschouwd als een geldige restitutie. Vervoerder zal alsdan ontslagen zijn van de aansprakelijkheid tot het verlenen van restitutie voor hetzelfde voucher aan een ander dan die persoon.
(5) Voor een voucher dat is uitgegeven tegen een speciaal tarief wordt slechts afhankelijk van de tariefsvoorwaarden restitutie verleend.
2. Restitutie wegens onvrijwillig afzien van vervoer
Indien vervoerder vervoer weigert op grond van de omstandigheden zoals vermeld in artikel 8, paragraaf 1 (met uitzondering van het sub g vermelde), zal de restitutie bestaan uit het volgende bedrag:
indien de voucher geheel ongebruikt is, een bedrag dat gelijk is aan het betaalde tarief
3. Restitutie wegens vrijwillig afzien van vervoer
indien een passagier restitutie van zijn ticket verlangt wegens vrijwillig afzien van vervoer wordt dit niet gehonoreerd.
4. Recht om restitutie te weigeren
vervoerder is ten alle gerechtigd om restitutie te weigeren.
5. Valuta
Alle restituties zullen onderworpen zijn aan de overheidswetgeving, -voorschriften, -regels en -richtlijnen van het land waar de voucher oorspronkelijk is gekocht en van het land waar restitutie plaatsvindt. Met inachtneming van het voorgaande zullen restituties normaal gesproken plaatsvinden in de munteenheid waarin de voucher is betaald, maar kunnen deze tevens in een andere munteenheid plaatsvinden.
6. Wie verricht restitutie
(a) Restituties wegens vrijwillig afzien van vervoer zullen uitsluitend verleend worden door vervoerder die oorspronkelijk de voucher heeft uitgegeven of door diens agent, indien deze daartoe gemachtigd is.
(b) Restituties wegens onvrijwillig afzien van vervoer zullen uitsluitend verleend worden door vervoerder die oorspronkelijk de voucher heeft uitgegeven.

ARTIKEL 7. INCHECKEN
1. De passagier dient binnen de door vervoerder aangegeven uiterste meldingstijd zich op de afgesproken locatie bij de vervoerder te melden. Indien een passagier niet tijdig op de afgesproken locatie arriveert, of zonder de vereiste vouchers verschijnt, heeft vervoerder het recht om de plaats die gereserveerd is voor de passagier te annuleren en zal vervoerder de vaart niet vertragen. Indien de passagier niet voldoet aan het gestelde in dit artikel is vervoerder niet aansprakelijk voor verlies of kosten van de passagier hieruit voortvloeiende.

ARTIKEL 8. WEIGERING EN BEPERKING VAN VERVOER
1. Recht om vervoer te weigeren
Vervoerder kan het vervoer of de voortzetting van het vervoer weigeren om redenen van orde en veiligheid, of indien, naar het redelijk oordeel van vervoerder, deze maatregel noodzakelijk is:
(a) om te voldoen aan toepasselijke wetten, voorschriften of opdrachten van een staat of land van waaruit, waarheen of waarover gevlogen wordt;
(b) omdat het gedrag, de leeftijd, de geestelijke of lichamelijke toestand van de passagier zodanig is, of redelijkerwijs lijkt te zijn, dat:
(1) speciale hulp nodig is die vervoerder niet kan verschaffen;
(2) hij ongemak veroorzaakt of aanstootgevend is tegenover andere passagiers; of
(3) hij gevaar of risico oplevert voor zichzelf dan wel voor andere personen of voor bezittingen;
(c) omdat de passagier niet de redelijke instructies heeft nageleefd, die vervoerder gegeven heeft om een veilig, efficiènt en comfortabel vervoer voor alle passagiers te verzekeren of om in staat te zijn aan zijn verplichtingen tegenover andere passagiers te voldoen;
(d) omdat de passagier uitlatingen heeft gedaan die twijfel doen ontstaan met betrekking tot het veilige vervoer van deze persoon;
(e) omdat het toepasselijke tarief of verschuldigde toeslagen of heffingen niet betaald zijn, dan wel tussen vervoerder en de passagier overeengekomen betalingsregelingen niet nageleefd zijn;
(f) omdat de passagier niet met de vereiste reisdocumenten verschijnt; of
(g) omdat
i. de door de passagier getoonde voucher:
(1) appears to be invalid;
(2) niet rechtmatig lijkt te zijn verkregen of van een ander dan vervoerder of zijn bevoegd agent lijkt te zijn gekocht;
(3) is opgegeven als verloren of gestolen, als frauduleus of anderszins verdacht;
(4) een vervalst voucher lijkt te zijn;
(5) wijzigingen lijken te zijn aangebracht door een ander dan vervoerder of zijn bevoegde agent, of die beschadigd zijn, in welk geval vervoerder zich het recht voorbehoudt zo’n voucher in te nemen, of;
ii. de persoon die de voucher toont niet kan aantonen dat hij de persoon is wiens naam in het vakje “NAME OF PASSENGER” vermeld staat, in welke gevallen vervoerder zich het recht voorbehoudt een dergelijk voucher in te houden.
(h) omdat de passagier reeds eerder één of meerdere van bovenstaande daden of verzuimen gepleegd heeft en vervoerder redenen heeft om aan te nemen dat herhaling zal optreden.
(i) omdat vervoerder vooraf schriftelijk de passagier heeft laten weten dat hij niet meer vervoerd zal worden door vervoerder.
2. Niettegenstaande het recht op schadevergoeding van een passagier aan wie het vervoer onrechtmatig is geweigerd of die onterecht is verwijderd tijdens de reis, heeft de passagier aan wie vervoer geweigerd is of die tijdens de reis verwijderd is om één van de redenen vermeld in paragraaf 1 van dit artikel, met uitzondering van de redenen vermeld in paragraaf 1(g), recht op een restitutie wegens onvrijwillig afzien van vervoer, zoals hierna bepaald in artikel 6 paragraaf 2.
3. Kinderen zonder begeleiding, minder valide passagiers, zwangere vrouwen, zieken en andere passagiers die speciale assistentie nodig hebben worden door vervoerder geweigerd worden op grond van deze zelfde mindere validiteit en/ of benodigde extra zorg.

ARTIKEL 9. DIENSTREGELING, ANNULERING VAN VAARTEN, VERVANGING
1. Vervoerder zal zich naar beste vermogen inspannen om de passagier te vervoeren. Echter, in geval van omstandigheden buiten de macht van vervoerder (zoals: weersomstandigheden, luchtverkeersbeveiligingsituaties, bepaalde mechanische defecten, rellen, burgerlijke opstanden, embargo’s, oorlogen, vijandelijkheden, ordeverstoringen, internationale spanningen, overheidsvoorschriften, -verordeningen of -vorderingen, onvoorzienbare tekorten aan arbeidskrachten, brandstof of voorzieningen, stakingen of arbeidsgeschillen bij vervoerder of anderen, alles zowel actueel, dreigend als gesignaleerd), is vervoerder gerechtigd om zonder voorafgaande kennisgeving een vaart te annuleren of te vertragen. Indien als gevolg van deze omstandigheden vervoerder een vaart annuleert of vertraagt, niet in staat is een reeds bevestigde plaats te verschaffen, de passagier op één van zijn andere vaarten, waarop plaats beschikbaar is, te vervoeren.
KoKoGo Ballonvaarten heeft het recht de ballonvaart te annuleren indien de weersomstandigheden een ballonvaart niet toelaten. In dit geval vindt geen schadevergoeding of restitutie van gelden plaats, maar zal in overleg een nieuwe datum worden gepland.
Wij houden ons het recht voor te allen tijde het uitvoeren van de ballonvaart op het laatste moment uit te stellen, dan wel geheel te annuleren, indien omstandigheden door van buiten komende factoren een veilige uitvoering van de ballonvaart verhinderen of naar ons oordeel een uitvoering van de vaart een te groot risico voor de veiligheid met zich mee brengt.
Omdat ballonvaren sterk afhankelijk is van meteorologische omstandigheden kan geen recht worden ontleend aan enige door ons opgegeven omvang of tijdsduur van de prestatie. Een dergelijke opgave is te allen tijde bij benadering aangegeven en gebaseerd op ideale omstandigheden. Indien de omvang of tijdsduur korter is, wordt de opdracht geacht volledig te zijn uitgevoerd.
2. Behalve indien sprake is van opzet of grove nalatigheid, is vervoerder niet aansprakelijk voor fouten en omissies in de dienstregeling of andere gepubliceerde schema’s en/ of voor mededelingen van werknemers, agenten of vertegenwoordigers van vervoerder betreffende de data, vertrek- of aankomsttijden of uitvoering van een vaart.
3.Contractueel vervoerder is gerechtigd om zonder voorafgaande kennisgeving het vervoer te doen plaatsvinden door een andere feitelijk vervoerder en/ of met een ander heteluchtballon.
4 Het risico voor reeds gemaakte onkosten voor transport naar de plaats van de uitvoering van de opdracht is indien gevallen als genoemde in artikel8 paragraaf1 zich voordoen voor de cliënt.

ARTIKEL 10. GEDRAG AAN BOORD VAN DE BALLON
1. Indien het gedrag van een passagier aan boord van een heteluchtballon een of meerdere personen of eigendommen of het heteluchtballon zelf in gevaar brengt of dreigt te brengen, indien een passagier de bemanning hindert bij de uitoefening van haar taak, niet voldoet aan de instructies van de bemanning ter verzekering van de veiligheid van het heteluchtballon of het veilige, efficiènte en comfortabele vervoer van passagiers of zich op zodanige wijze gedraagt dat de andere passagiers daar redelijkerwijs bezwaar tegen kunnen maken, kan vervoerder die maatregelen treffen die hij noodzakelijk acht om voortzetting van dit gedrag te voorkomen, met inbegrip van lijfsdwang.
2. Om redenen van veiligheid kan vervoerder het gebruik aan boord beperken of verbieden van elektronische apparatuur, inclusief draagbare telefoons, laptop computers, draagbare recorders, draagbare radio’s, cd spelers, elektronische spelletjes , speelgoed met afstandsbediening, scanners, walkietalkies en andere apparatuur werkend via een antenne, met uitzondering van gehoorapparaten en pacemakers voor het hart.
3. Roken aan boord is verboden.
4. De cliënt is verplicht orders van de piloot en crew van de ballon op te volgen voor zover deze orders betrekking hebben op het uitvoeren van de ballonvaart. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de ballonvaart.

ARTIKEL 11. AANVULLENDE DIENSTEN VAN VERVOERDER
1. Indien bij het sluiten van de vervoersovereenkomst vervoerder er in toestemt tevens de voorziening van aanvullende diensten te regelen, is vervoerder in verband met deze diensten slechts aansprakelijk jegens de passagier, voor zover vervoerder nalatig is geweest bij het regelen van de voorziening van deze diensten.
2. Vervoerder is niet aansprakelijk voor transportdiensten uitgevoerd door derden die niet door vervoerder hiertoe zijn aangewezen. In gevallen waar vervoerder zelf voor zijn passagiers transportdiensten onderhoudt en exploiteert, zullen deze vervoersvoorwaarden daarop van toepassing zijn. Aan de passagier zullen voor het gebruik van deze door vervoerder zelf verrichte diensten de toepasselijke toeslagen in rekening gebracht worden.

ARTIKEL 12. ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
1. Algemeen
De passagier is zelf verantwoordelijk voor het in bezit hebben van alle vereiste reisdocumenten en voor de naleving van alle wetten, richtlijnen, verordeningen, opdrachten en reisvoorschriften van de landen waaruit, waarover en waarheen gevlogen wordt.
Vervoerder is niet aansprakelijk voor de gevolgen die voor de passagier ontstaan door het ontbreken van de vereiste documenten of het niet voldoen aan bovenstaande wetten, richtlijnen, verordeningen, opdrachten, voorschriften, regels of instructies.
2. Reisdocumenten
Desgevraagd zal de passagier aan vervoerder of diens werknemers, agenten of vertegenwoordigers, alle in- en uitreisdocumenten, medische verklaringen en andere documenten tonen welke de wetten, regels, verordeningen, opdrachten of voorschriften van de betrokken landen vereisen en zal de passagier vervoerder toestemming verlenen om kopieën hiervan te maken of op andere wijze de in de betreffende documenten vervatte gegevens over te nemen. Vervoerder behoudt zich het recht voor om het vervoer te weigeren van elke passagier die niet voldoet aan de toepasselijke wetten, regels, verordeningen, opdrachten en voorschriften of van wie de documenten niet in orde lijken te zijn, dan wel die vervoerder geen toestemming verleent om kopieën hiervan te maken of op andere wijze deze in de betreffende documenten vervatte gegevens over te nemen.
3. Aansprakelijkheid passagier voor boetes, hechteniskosten enz.
Indien vervoerder verplicht wordt een geldboete of waarborg te betalen of aan te betalen, dan wel onkosten oploopt omdat de passagier niet heeft voldaan aan de wetten, richtlijnen, verordeningen, opdrachten en reisvoorschriften van de betrokken landen of omdat de passagier de vereiste documenten niet heeft getoond, dient de passagier alle in dit verband betaalde gelden en gemaakte onkosten aan vervoerder te vergoeden. Vervoerder is gerechtigd voor dergelijke onkosten de gelden te gebruiken die aan vervoerder voor ongebruikt vervoer betaald zijn of andere gelden van de passagier waarover vervoerder de beschikking heeft, of mag het vervoer weigeren indien de passagier de door vervoerder betaalde gelden en gemaakte onkosten niet vergoedt. Vervoerder zal naar zijn beste weten informatie verstrekken met betrekking tot overheidswetten, richtlijnen, verordeningen of vereisten waarvan het gevolg kan zijn dat vervoerder bovenstaande betalingen verricht, maar accepteert geen aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke verstrekte informatie, behalve in het geval van grove nalatigheid of opzet.
4.Douanecontrole
Indien vereist, zal de passagier aanwezig zijn bij controle door de douane of door andere overheidsfunctionarissen en zal alle gevraagde medewerking daarbij verlenen. Vervoerder is niet aansprakelijk jegens de passagier voor door hem geleden verlies of schade, veroorzaakt doordat de passagier niet aan deze vereisten voldoet. Indien vervoerder schade lijdt doordat de passagier niet voldaan heeft aan deze vereisten, zal de passagier vervoerder hiervoor schadeloos stellen.
5.Overheidsvoorschriften
Vervoerder is niet aansprakelijk indien hij het vervoer van een passagier weigert omdat hij vaststelt dat de wetten, overheidsrichtlijnen, verordeningen of opdrachten waarvan hij meent of redelijkerwijs mocht menen dat ze toepasselijk zijn, dit gebieden, behalve indien sprake is van opzet of grove nalatigheid van vervoerder.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID
1. Algemeen
(a) De aansprakelijkheid van vervoerder zal onder geen enkele omstandigheid het bedrag van bewezen schade overschrijden.
Vervoerder is niet aansprakelijk voor indirecte, bijkomende of gevolgschade.
(b) Indien sprake is van medeschuld van de passagier, wordt de aansprakelijkheid van vervoerder geregeld door de bepalingen van het toepasselijke recht betreffende medeschuld.
(c) Vervoerder is uitsluitend aansprakelijk voor schade die optreedt op zijn eigen vaart. Een vervoerder die een voucher uitgeeft voor de vaarten van een andere vervoerder treedt slechts als agent van een dergelijke vervoerder op.
(d) Vervoerder is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het naleven door vervoerder van wetten of overheidsvoorschriften, opdrachten of vereisten, of voor het niet naleven van deze regels door de passagier.
(e) Iedere uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid van vervoerder zal mede van toepassing zijn op en ten goede komen aan agenten, ondergeschikten en vertegenwoordigers van vervoerder en iedere persoon wiens heteluchtballon door vervoerder wordt gebruikt, alsmede de agenten, ondergeschikten en vertegenwoordigers van die persoon. Het totale bedrag van de schade dat verhaald kan worden op vervoerder en op dergelijke agenten, ondergeschikten, vertegenwoordigers zal het bedrag van de aansprakelijkheidslimieten van vervoerder niet overschrijden.
(f) Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald kan geen enkele bepaling in deze vervoersvoorwaarden enige uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid van vervoerder krachtens het toepasselijk recht terzijde stellen.
(g) KoKoGo Ballonvaarten is niet aansprakelijk voor de schade die wordt geleden wegens het niet of onvoldoende nakomen van enigerlei verplichting die uit de overeenkomst voortvloeit, tenzij de schade te wijten is aan opzet of grove schuld, of anderszins krachtens de Nederlandse wet of in het verkeer in Nederland geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
(h) Iedere aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook is te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag betrekking hebbende op de overeenkomst terzake waarvan wij aansprakelijk worden gesteld.
(i) Onze aansprakelijkheid kan nimmer verder gaan dan tot het bedrag waarvoor onze assuradeur dekking verleent, eventueel verhoogd met het door ons voor de opdracht gefactureerde bedrag.
(j) Door deelname aan ballonvaarten of andere activiteiten die door ons worden aangeboden, aanvaarden de deelnemers het zelf te dragen risico. De deelnemers aan de ballonvaarten zijn voorts gehouden zich te allen tijde te houden aan hen door medewerkers van ons gegeven instructies. Indien de deelnemers zich niet aan de instructies houden, zijn wij nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook.
2. Schade voor persoonlijk letsel of dood
(a) behoudt KoKoGo Ballonvaarten zich het recht voor, tot alle verweren die haar op grond van enig toepasselijk recht met betrekking tot een dergelijke vordering toekomen. Met betrekking tot derden behoudt KoKoGo Ballonvaarten zich zonder enige beperking alle rechten voor om de schade te verhalen, daaronder begrepen het recht een bijdrage te verlangen of vrijwaring en schadeloosstelling te vorderen.
(b) Niets in deze vervoersvoorwaarden zal beschouwd kunnen worden als een aantasting van de rechten van KoKoGo Ballonvaarten ten aanzien van enige vordering ingediend door, namens, of met betrekking tot een persoon die opzettelijk schade heeft toegebracht welke leidde tot dood, verwonding of ander lichamelijk letsel van een passagier.
(c) Indien een passagier vervoerd wordt wiens leeftijd of geestelijke of lichamelijke toestand zodanig is dat deze een bedreiging of risco voor hemzelf kan betekenen zal KoKoGo Ballonvaarten niet aansprakelijk zijn voor diens ziekte, letsel, of dood mits de schade het gevolg is van die toestand.
(d) Indien een passagier vervoerd wordt wiens leeftijd of geestelijke of lichamelijke toestand zodanig is dat deze een bedreiging of risco voor hemzelf kan betekenen zal KoKoGo Ballonvaarten niet aansprakelijk zijn voor diens ziekte, letsel, of dood mits de schade het gevolg is van die toestand.
3. Schade aan bagage
(a). De vervoerder is niet aansprakelijk voor letsel voor schade aan de bagage/ eigendommen van een passagier
(b). Vervoerder is niet aansprakelijk voor letsel van een passagier of voor schade aan de bagage van een passagier, veroorzaakt door eigendommen die deel uitmaken van die bagage, tenzij vervoerder dergelijke schade heeft veroorzaakt door zijn grove nalatigheid of opzet. Elke passagier, wiens eigendommen schade toebrengen aan een andere passagier of diens bagage of aan de eigendommen van vervoerder, zal vervoerder voor alle kosten en schade, ontstaan als gevolg daarvan, schadeloos stellen.

ARTIKEL 14. KLACHTEN & RECHTSVORDERINGEN
1. Elk recht op schadevergoeding vervalt indien geen rechtsvordering wordt ingesteld binnen 1 jaar gerekend vanaf de datum waarop het vervoer is geëindigd. De wijze van berekening van de verjaringstermijn wordt bepaald door het toepasselijke recht van de rechtbank waar de zaak aanhangig is gemaakt.
2.In geval een cliënt een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst dient de klacht terstond schriftelijk bij KoKoGo Ballonvaarten te worden ingediend. Reclames die niet binnen acht dagen worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.
3.Reclames geven geen recht op opschorting van de betaling.

ARTIKEL 15. WIJZIGING EN TERZIJDESTELLING
Geen enkele agent, werknemer of vertegenwoordiger van vervoerder heeft de bevoegdheid om enige bepaling van deze vervoersvoorwaarden te wijzigen, af te zwakken of terzijde te stellen.
(a) Ingeval voorafgaande bepalingen (gedeeltelijk) nietig zijn, blijven de overige bepalingen tenvolle van kracht.
(b) KoKoGo Ballonvaarten is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, respectievelijk aan te passen.

Download de Algemene Voorwaarden via onderstaande button.
Download hier de Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk

Deze Algemene Voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 15 – Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Branchegarantie
Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 20 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
van Hooft Schijdndel hodn KoKoGo ballonvaarten;
Hoofdstraat 9
5481 AA SChijndel
073 – 54 32 143 Elke dag bereikbaar van 8:00 tot 22:00
info@kokogo-ballonvaart.nl
KvK Eindhoven: 62263765
BTW nr: NL1122.53.179.B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging:
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
– te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
– tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
– altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
Verlenging:
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
Duur:
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Stichting Webshop Keurmerk (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht) De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
5. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
4. Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.
7. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.
8. Indien naast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

Artikel 18 – Branchegarantie
1. Stichting Webshop Keurmerk staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van €10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Stichting Webshop Keurmerk aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindend advies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Stichting Webshop Keurmerk een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt.
2. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijk beroep hierop doet bij Stichting Webshop Keurmerk en dat hij zijn vordering op de ondernemer overdraagt aan Stichting Webshop Keurmerk. Indien de vordering op de ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijn vordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragen aan Stichting Webshop Keurmerk, waarna deze organisatie op eigen naam en kosten de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 20 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk
1. Stichting Webshop Keurmerk zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg met de Consumentenbond.
2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Adres Stichting Webshop Keurmerk:
Willemsparkweg 193, 1071 HA Amsterdam